Algemene voorwaarden

 

                                                                  


  1 VERKOPER

  LK Teamwear, Schoor 23 bus 4, 2490 Balen. Voor bijkomende inlichtingen kan u ons contacteren op het nummer 0493/84 04 36 of op volgend mailadres: Kris@lkteamwear.be

  2 TOEPASSING

  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de medecontractant behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper met deze voorwaarden.

  3 LEVERING

  Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Overschrijding van termijn door verkoper kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van het order, noch geeft zulks recht tot schadevergoeding, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. In geval van overmacht, bv. staking, werkonderbreking, machinebreuk, transportproblemen, problemen met de leveranciers, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd.
  Overmacht schort alleszins de leveringstermijn op.

  4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Alle diensten/producten blijven eigendom van de verkoper tot er volledige betaling is geschied.
  Diensten en/of producten worden niet door de verkoper teruggenomen, behoudens i.g.v uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper en in voorkomend geval onder aftrok van 15% als schadebeding.
  In geval van annulering van de bestelling mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper is een schadebeding verschuldigd van 15% met een minimum van 175,00 € onder voorbehoud van de verkoper om de hogere reële geleden schade te vorderen.

  5 BETALING

  De betaling dienen contant te gebeuren bij levering, tenzij afwijkend is overeengekomen en in de factuur vermeld.
  Als de factuur op de vervaldag niet is vereffend of slechts gedeeltelijk, wordt het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventioneel overeengekomen intrest van 10% per jaar. Bij niet betaling op de vervaldag wordt bovendien het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding voorafgaandelijk en forfaitair overeengekomen ten belope van 10% van dit verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 175,00 €. In geval van vertraging in betaling is de verkoper gerechtigd om zonder enige kennisgeving of ingebrekestelling de uitvoering van lopende bestellingen of verplichtingen t.o.v. de medecontractant op te schorten of te annuleren met schadeloosstelling. De niet-betaling op vervaldag van één factuur, maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

  6 KLACHTEN

  Klachten over de geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk en aangetekend ter kennis gebracht te worden, uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de levering en altijd voor verwerking. Betwisting over de geleverde diensten en/of producten kan geen aanleiding vormen tot inhouding van het factuurbedrag.
  Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

  7 VERZAKINGSRECHT

  De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en gesloten verpakking op eigen risico en kosten terugsturen. Retourzendingen zonder toestemming vooraf worden niet geaccepteerd.

  TOEPASSELIJK RECHT

  In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turhout bevoegd en voor de Vredegerechten het vredegerecht van Mol eerste kanton, het Belgische interne recht is van toepassing.